Jämställdhet och likabehandling

Arbete med jämställdhet och likabehandling är en strategi som handlar om att skapa en rättvisare värld. Det handlar också om ökad kvalitet i våra verksamheter och i vår vardag. Detta har fler och fler företag och organisationer tagit fasta på, och det lönar sig på flera sätt.

Kvalitetssäkring för en jämlik och jämställd medborgarservice
De produkter och tjänster som erbjuds ska ju självklart ge lika god kvalitet oavsett om du är kvinna eller man. Det är de flesta överens om, men så ser verkligheten inte alltid ut. Kvinnor och män får ofta tillgång till resurser utifrån normer och föreställningar kring kön, och inte utifrån individuella behov. Med ett systematiskt arbete med jämställdhet säkerställs att kvaliteten är lika god i verksamhetens alla delar.

Bättre arbetsmiljö och lönsamhet
Ett aktivt arbete med jämställdhet och likabehandling ger lägre sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och ökad effektivitet. Det finns en koppling mellan lönsamhet och organisationer där man har blandade grupper avseende kön, etnicitet och ålder. Ett företag som inte arbetar med inkluderande och rättighetsbaserat förhållningssätt blir mer rigida och sårbara inför olika strukturförändringar.

Innovationskraften stärks
I Sverige har vi faktiskt en av världens mest könsuppdelade arbetsmarknader. Varför är det så? Jo, för att vi väljer yrke efter värderingar och förväntningar, som är kopplade till det kön vi tillhör, -inte efter vilka intressen vi har, eller vilka talanger. Kvinnor och män, flickor och pojkar behandlas ofta olika, utifrån föreställningar om kön. Det här innebär att innovationsförmåga hämmas. En snäv syn på innovation gör att vi tenderar se innovation som något som utvecklas inom vissa branscher, och som leder till vissa produkter. Innovation är så mycket mer. Det kan vara nya metoder, produkter, produktionsprocesser, tjänster, teknologier, upplevelser, ideologier och pedagogiska metoder. Innovation handlar ju om att ifrågasätta det vi tar för givet – att utmana normer.

Den hållbara utvecklingen gynnas
Ett strategiskt arbete för jämställdhet och likabehandling stärker alltså organisationens kompetensförsörjning och bidrar samtidigt till att innovationsförmågan ökar. Nya utvecklingsområden och marknader kan identifieras vilket kan ge både ökad lönsamhet och en effektivare resursförbrukning. Ett aktivt arbete med jämställdhet och likabehandling stärker alltså konkurrenskraften och bidrar till en hållbar utveckling.

 

Inlägg på temat jämställdhet