Processtöd för jämställdhetsintegrering

Att gå från teori till praktik.
Framgång kan naturligtvis bara mätas mot ett formulerat mål. Därför behöver alla som berörs åtminstone förstå vad målet är – och helst vara överens om det, för att uppnå ett bra resultat. Det är dock vanligt att jämställdhetsarbetet pågår vid sidan om den ”egentliga” verksamheten och har diffusa målsättningar. Att arbeta med en nulägesanalys och sedan sätta mål är därför viktiga första steg för att ta reda på vad det är som ska förbättras.

Men hur mäter man ett framgångsrikt jämställdhetsarbete? Är målet kvalitativ eller kvantitativ jämställdhet? Kan vi finna olika värden för att mäta framgång? Vad är enkelt att mäta och vad är viktigt att mäta? Behövs nya rutiner för att få fram data?

Hur kan vi använda könsuppdelad statistik?
Att använda könsuppdelad statistik ett viktigt och nödvändigt verktyg. Ett första steg är att utveckla system i organisationen för att ta fram statistik som belyser situationen för kvinnor och män. Nästa steg är att tolka det statistiken visar. Om statistiken visar skillnader, betyder det att det är ojämställt? Och är det säkert att det är jämställt om inga skillnader finns?

Jämställdhetsanalyser
En jämställdhetsanalys är ett redskap för att säkra att beslut och prioriteringar bidrar till att uppfylla de nationella målen för jämställdhetspolitiken. Analyser kan göras på alla områden och i alla verksamheter. Inför beslut kan jämställdhetsanalyser vara betydelsefulla för att uppnå en jämställd fördelning av resurser och en jämställd medborgarservice.

Organisationskultur och härskartekniker
Många organisationer har sin egen kultur, men det finns dock en hel del mönster och likheter som går igen hos de flesta. Organisationskulturen är ofta kopplad till hur man uppfattar att kvinnor och män förväntas vara. Könsnormer kan begränsa både kvinnor och män att uttrycka sin fulla potential i sin yrkesroll. Härskartekniker är förekommande och kräver olika strategier av anpassning. Det kan kännas skrämmande att prata om härskartekniker, men faktum är att det kan vara både kreativt och roligt.

Jag hjälper er att

  • att arbeta med könsuppdelad statistik

  • att göra jämställdhetsanalyser utgångspunkt för konkreta beslut som skapar verklig förändring.

  • att på ett avdramatiserande sätt identifiera begränsande könsnormer och hur man kan arbeta med härskartekniker för att uppnå ett öppet, tolerant och mer kreativt klimat.