Hållbarhet

Begreppet hållbarhet och hållbar utveckling används i många sammanhang och kan ha olika betydelser. Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” som publicerades 1987:

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det hänger ihop.
En vanlig utgångspunkt för hållbar utveckling är att produktion av varor och tjänster inte får kompromissa med ekosystemens bärförmåga, dvs. naturen måste hinna återskapa uttagna resurser för att uppnå en hållbar utveckling. Genom att tex skapa cirkulära system kan vi uppnå hållbarhet. Men det återstår mycket arbetet innan dessa system fungerar fullt ut i samhällets alla funktioner. En hållbar utveckling innebär därför i mångt och mycket om att minska förbrukningen av olika resurser. Men vem ska minska vad?

För att en hållbar utvecklings ska ske måste vi människor förändra våra beteenden. Vi behöver minska efterfrågan på vissa varor och tjänster och omfördela resurser så att de på lång sikt räcker till för alla. I ett globalt perspektiv ser vi hur brist på resurser leder till konflikter med krig och flyktingströmmar som följd.

Det krävs ett modigt och aktivt ledarskap för en jämlik hållbar utveckling.
För att uppnå en socialt hållbar utveckling är det därför centralt att eftersträva en jämlik fördelning av resurser och tillgångar. I en organisation kan en omfördelning av resurser leda till konflikter därför att priviligerade grupper kan komma att få minskade resurser. En viktig del i arbetet med hållbarhet i en organisation innebär alltså att synliggöra den ohållbara resursförbrukningen och att hitta strategier för att hantera de målkonflikter som kan uppstå.

 

Inlägg på temat hållbarhet