Grundutbildning i jämställdhet och likabehandling

För att kunna diskutera och utveckla arbetet med jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Här nedan finns de vanligast frågeställningar som brukar behandlas, men alla utbildningar skräddarsys alltid efter kundens behov.

Varför är just genus och jämställdhet en särskilt viktig jämlikhetsfråga?
Likabehandling och mångfald i relation till genus. Hur kan man säkerställa att våra tjänster/produkter, vårt bemötande och interna rutiner inkluderar kön tillsammans med andra perspektiv ex ålder, funktionsförmåga och etnicitet?

Vad betyder egentligen genus, genusordning, könsmärkning, normer och makt?
Deltagarna får möjlighet att bekanta sig med, eller fördjupa sin förståelse för olika centrala begrepp.

Är det verkligen ojämställt?
Vi tillämpar teorierna och begreppen genom att titta på hur samhället, arbetsmarknaden och företagandet organiseras utifrån kön, och vilka konsekvenser det får för kvinnor och män.

Hur ser det ut hos oss?
Vi tittar också på könsuppdelningen inom den egna organisationen. Styrs våra produkter/tjänster och interna arbetsprocesser av normer på ett sätt som missgynnar eller begränsar kvinnor eller män?

Utgångspunkten för innehållet i alla utbildningar är de demokratiska beslut, lagar och överenskommelser om jämställdhet som finns i Sverige. Utifrån dessa används teorier och förklaringsmodeller med genusvetenskaplig grund. 

Alltid kön – men inte bara kön
Alla män, och alla kvinnor, har till exempel inte samma livserfarenheter eller levnadsvillkor. Det är till exempel stor skillnad på vilken position en högutbildad svenskfödd kvinna har i det svenska samhället jämfört med en invandrad man som saknar utbildning. Vi arbetar därför med jämställdhetsintegrering utifrån ett intersektionellt perspektiv, dvs att se hur olika maktordningar samspelar i olika sammanhang.

  • Sätt på dig genusglasögonen och upptäck en ny värld!