Hur säkerställer vi att de resurser vi använder för tillväxt kommer kvinnor och män till godo på ett likvärdigt sätt och öppnar upp för fler att skapa och bidra till tillväxt? Jämställd regional tillväxt kan ses ur flera perspektiv, en tillväxt som kommer fler till godo eller en jämställdhet som tillåter och öppnar upp för fler att bidra till tillväxt. Jag hjälper Region Dalarna att ta sitt tillväxtarbete ett steg vidare igenom en handlingsplan för jämställd tillväxt. Fokus i denna handlingsplan är lyfta fram det pågående arbetet och att arbeta vidare med konkreta insatser för att åstadkomma bättre förutsättningar för fler i regionen att ha makt och utrymme att utveckla sin potential och förmåga att bidra till regionens tillväxt.